บุคลากร

นางสมพร โยธานันท์
นางสมพร โยธานันท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายเรืองเดช ปลูกกลาง
นายเรืองเดช ปลูกกลาง

ครู คศ1

นางนิตยา โพธิขำ
นางนิตยา โพธิขำ

ครู คศ1

นางละออ เหง่าไธสง
นางละออ เหง่าไธสง

นักวิชาการศึกษา


นางสาววรรณวิไล ตองติดรัมย์
นางสาววรรณวิไล ตองติดรัมย์

ผู้ดูแลเด็ก

นายทองสุข กิจไธสง
นายทองสุข กิจไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรทัย แปลงไธสง
นางสาวอรทัย แปลงไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรินทร์ สินไธสง
นางสาวพัชรินทร์ สินไธสง

ผู้ดูแลเด็ก