บุคลากร

นางสาวนางสาวชาลินี   เลนทำมี
นางสาวนางสาวชาลินี เลนทำมี

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวดาราพร แสงสุวรรณ
นางสาวดาราพร แสงสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรัตนาวดี พวงโต
นางสาวรัตนาวดี พวงโต

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาววารุณี เจริญศิริ
นางสาววารุณี เจริญศิริ

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางสาวศรีรณา ยวนไธสง
นางสาวศรีรณา ยวนไธสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ