บุคลากร

นางวิรยาภรณ์  วิศิษฎ์ศิลป์
นางวิรยาภรณ์ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทรงเดช ศิริวัฒนพงศา
นายทรงเดช ศิริวัฒนพงศา

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวอารีพร ชื่นชุมพล
นางสาวอารีพร ชื่นชุมพล

สมาชิกสภาเทศบาล

นางหนูเกณ หลวงธาดาวรกุล
นางหนูเกณ หลวงธาดาวรกุล

สมาชิกสภาเทศบาล


นายสันติ มากมน
นายสันติ มากมน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชินวัฒน์  สุพัฒนจันทร์
นายชินวัฒน์ สุพัฒนจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายจรัญ วิศิษฎ์ศิลป์
นายจรัญ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

นางศุภรัตน์ สุขสอาด
นางศุภรัตน์ สุขสอาด

สมาชิกสภาเทศบาล


นายอนุ กล้าหาญ
นายอนุ กล้าหาญ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทรงฤทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์
นายทรงฤทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิเวศน์ สุริยะจันทร์
นายนิเวศน์ สุริยะจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพิบูลชัย โพธิขำ
นายพิบูลชัย โพธิขำ

สมาชิกสภาเทศบาล