บุคลากร

นางสาวญนันทนิยา ศิลป์ประกอบ
นางสาวญนันทนิยา ศิลป์ประกอบ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวปาริฉัตรณ์  สิรินันท์วัชระ
นางสาวปาริฉัตรณ์ สิรินันท์วัชระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ