บุคลากร

นายชาดร เสาร์สุรินทร์
นายชาดร เสาร์สุรินทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทวีศักดิ์ แหยมกระโทก
นายทวีศักดิ์ แหยมกระโทก

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสมเด็จ แก้วสุวรรณ์
นายสมเด็จ แก้วสุวรรณ์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายต่อศักดิ์ คำนึงผล
นายต่อศักดิ์ คำนึงผล

วิศวกรโยธา ชำนาญการ


นายอานนท์ เปลี่ยนไธสง
นายอานนท์ เปลี่ยนไธสง

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายจักกฤษ โพธิขำ
นายจักกฤษ โพธิขำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา