บุคลากร

นางนิศานาถ จันทร์อาภาท
นางนิศานาถ จันทร์อาภาท

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุชาดา ศรีวรานันท์
นางสุชาดา ศรีวรานันท์

นักจัดการทะเบียนและบัตร

นางสุกัญญา เจนไธสง
นางสุกัญญา เจนไธสง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนิกร ติวิเศษ
นายนิกร ติวิเศษ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวจินดารัตน์ เทพไทอำนวย
นางสาวจินดารัตน์ เทพไทอำนวย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

นางสาวปวีณา ยินดี
นางสาวปวีณา ยินดี

เจ้าพนักงานธุรการ

จ่าสิบเอกสยาม สมบัติ
จ่าสิบเอกสยาม สมบัติ

เจ้าพนักงานป้องกัีนและบรรเทาสาธารณภัย

นายณัฐวุฒิ ชาลี
นายณัฐวุฒิ ชาลี

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน


นายไพสาน ชำนิกล้า
นายไพสาน ชำนิกล้า

พนักงานขับรถ

นายณรงค์ พลอยไธสง
นายณรงค์ พลอยไธสง

พนักงานขับรถ

นางสาวรติกร รุ่งเรืองศิลป์
นางสาวรติกร รุ่งเรืองศิลป์

ผู้ช่วยนักทรัพย์

นายกิตติ กิจไธสง
นายกิตติ กิจไธสง

พนักงานขับรถ