แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่2)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่3)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่4)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่5)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่6)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1_2566 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2566)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2566)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 5/2566

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2567) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3_2566)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 4_2566)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1_2567)