บุคลากร

04 นายปิยวุฒิ  ฉายพิมาย
04 นายปิยวุฒิ ฉายพิมาย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

01 นายคมกฤต  จันทร์ตั้งอัฐ
01 นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ

นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง 081 879 1527

03 นายไพศาล   แสนคุ้ม
03 นายไพศาล แสนคุ้ม

รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลพุทไธสง 081 876 560

02 นายอัมพร  กิ่งไธสง
02 นายอัมพร กิ่งไธสง

รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลพุทไธสง 089 949 2614


นางสาวจันทร์แรม ชำนิกล้า
นางสาวจันทร์แรม ชำนิกล้า

เลขานุการนายกเทศมนตรี