บุคลากร

นายปิยวุฒิ  ฉายพิมาย
นายปิยวุฒิ ฉายพิมาย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 087 487 0333

นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ
นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ

นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง 081 879 1527

นายไพศาล   แสนคุ้ม
นายไพศาล แสนคุ้ม

รองนายกเทศมนตรี ตำบลพุทไธสง 081 876 560

นายอัมพร  กิ่งไธสง
นายอัมพร กิ่งไธสง

รองนายกเทศมนตรี ตำบลพุทไธสง 089 949 2614


นางสาวจันทร์แรม ชำนิกล้า
นางสาวจันทร์แรม ชำนิกล้า

เลขานุการนายกเทศมนตรี 089 052 5656

จ.อ.นพรัตน์ โยธานันท์
จ.อ.นพรัตน์ โยธานันท์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพุทไธสง