รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง ครั้งแรก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 9 มีนาคม 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567