เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2543

เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. 2543

เทศบัญญัต เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2543

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550 ประเภท ดิสโก้เทค และคาราโอเกะ

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2556

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย พ.ศ.2559

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดมูลฝอยขยะติดเชื้อ พ.ศ.2560

เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมตลาดสด พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ประกาศ)