คำสั่งเทศบาลตำบลพุทไธสง ที่ ๑๐๗ /๒๕๖๗ เรื่อง อนุญาติให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ คำสั่งเทศบาลตำบลพุทไธสง ที่ ๑๐๗ /๒๕๖๗ เรื่อง อนุญาติให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ

คำสั่งเทศบาลตำบลพุทไธสง ที่ ๑๐๗ /๒๕๖๗ เรื่อง อนุญาติให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ

 
ความคิดเห็น