ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตคำบลพุทไธสง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลพุทไธสง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตคำบลพุทไธสง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลพุทไธสง

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลพุทไธสง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลพุทไธสง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)
ความคิดเห็น