ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลพุทไธสง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลพุทไธสง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลพุทไธสง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลพุทไธสง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลพุทไธสง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลพุทไธสง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น)
ความคิดเห็น