ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง กำหนดค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง กำหนดค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง กำหนดค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
ความคิดเห็น