เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E003/2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศตำบลพุทไธสง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E003/2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศตำบลพุทไธสง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E003/2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศตำบลพุทไธสง
ความคิดเห็น